Yritystiedot

Sisällöstä vastaava:

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co  KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Saksa 

Puhelin: +49 7967 152-0
Faksi: + 49 7967 152-222

Sähköposti:nfjrsd
(Ota hakemusasioissa yhteyttä henkilöstöosastoomme)

Rekisterituomioistuin: Ulmin käräjäoikeus
Rekisterinumero: HRA 510028

Henkilökohtaisesti vastuunalaiset yhtiömiehet:

JR Beteiligungs KG
Kotipaikka Rosenberg, Ulmin käräjäoikeus: HRA 510408
J. Rettenmaier & Söhne Verwaltung GmbH
Kotipaikka Rosenberg, Ulmin käräjäoikeus: HRB 510021

Valtuutettu toimitusjohtaja:

Josef Otto Rettenmaier, Dr. Michael Hempe, Elmar Schmid

Arvonlisäverotunnistenumero arvonlisäverolain § 27 a mukaisesti: DE 144631714

Vastuuilmoitus: Sisällön huolellisesta tarkituksesta huolimatta emme vastaa ulkoisten linkkien sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä vastaa yksinomaan niiden ylläpitäjä.

Oikeudelliset asiat

Mitkään tämän verkkosivuston tiedot tai selitykset eivät ole sitovia. J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG ei vastaa sisältöjen oikeellisuudesta ja kattavuudesta. Mitään takuuta ei anneta eikä tuotteen ominaisuuksia taata. Verkkosivuston sisällöstä ei voida johtaa oikeusvaateita. Sisältövirheet korjataan heti ilmoituksesta. Verkkosivuston sisältö ei voi olla pysyvästi ajan tasalla viiveellä tehtävistä päivityksistä johtuen. Voit siksi kysyä meiltä tuotteiden ja palveluiden tilasta, teknisistä yksityiskohdista ja saatavuudesta. Linkkejä muille verkkosivustoille ei tarkisteta jatkuvasti. Emme siksi ota vastuuta linkitettyjen sivujen sisällöstä.

Tietojen ja ohjelmiston lataaminen

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG ei takaa verkkosivustolta ladattavissa olevien tietojen ja ohjelmiston virheettömyyttä. J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG on tarkistanut ohjelmiston virusten varalta. Siitä huolimatta suosittelemme tietojen ja ohjelmistojen tarkistamista lataamisen jälkeen virusten varalta uusimmalla virustentorjuntaohjelmistolla. 

Tekijänoikeudet ja muiden erityisten teollisoikeuksien suojelu

Tämän verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla. Kopio verkkosivuston tiedoista voidaan tallentaa yhdelle tietokoneelle ei-kaupallista ja henkilökohtaista sisäistä käyttöä varten. Grafiikkaa, tekstejä, logoja, kuvia jne. saa ladata, jäljentää, kopioida, muuttaa, julkaista, lähettää, siirtää tai käyttää missä tahansa muussa muodossa vain J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG:n kirjallisella luvalla. Mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tuotemerkkejä. Luvaton käyttö voi johtaa vahingonkorvausvaatimuksiin ja kieltokanteisiin.

Henkilötietojen suojaaminen ja luottamuksellisuus

Ei voida taata, että meille lähetettyjä tietoja tai henkilötietoja ei ”siepata” siirtämisen yhteydessä kolmansien osapuolien toimesta.

Vastuu

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG ei ole vastuussa vahingoista, etenkään välittömistä tai välillisistä vahingoista, tietojen menetyksistä, menetetyistä voitoista, järjestelmä- tai tuotantovirheistä, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston käytöstä tai tietojen lataamisesta. Jos aiheutunut vahinko johtuu verkkosivuston käytöstä tai tietojen lataamisesta tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen, vastuun poissulkemista ei sovelleta. Sinun ja J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG:n väliseen verkkosivuston kautta syntyneeseen oikeussuhteeseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Jos tämän verkkosivuston käytöstä johtuu oikeudellisia riitoja liikemiesten, julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai julkisoikeudellisten erityisrahastojen kanssa, oikeuspaikka on J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG:n kotipaikka Rosenbergissä.

Tietosuoja

JRS kiittää vierailustasi verkkosivustollamme ja kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan.

Tietosuoja on JRS:lle erittäin tärkeää. Siksi haluamme kertoa, miten noudatamme tietosuojamääräyksiä ja mitä tietoja keräämme, kun vierailet verkkosivustollamme, ja miten käytämme tietoja. Ensinnäkin: Tietojasi käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin, eikä niitä käytetä muuten ilman suostumustasi, esim. mainostarkoituksiin.

I. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojamääräysten mukainen rekisterinpitäjä on:

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co  KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Saksa
Puhelin:  +49 7967/152-0
Sähköposti:  nfjrsd
Verkkosivusto: www.jrs.de

II. Tietosuojavastaavan nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on:

Heike Feil
Sähköposti:  Dtnschtzbftrgtrjrsd

III. Yleistä tietoa tietojenkäsittelystä

Keräämme ja käytämme käyttäjien henkilötietoja yleensä vain siltä osin kuin se on välttämätöntä toimivan verkkosivuston sekä sisältöjemme ja palvelujemme tarjoamiseksi. Käyttäjiemme henkilötietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu säännöllisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeus koskee tapauksia, joissa etukäteistä suostumusta ei voida saada tosiasiallisista syistä ja tietojen käsittely on lakisääteisesti sallittua.

1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Siltä osin kuin saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta toimii oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle.

Käsiteltäessä henkilötietoja, joita vaaditaan sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuolena rekisteröity on, oikeusperusteena toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat välttämättömiä ennen sopimusta tehtävien toimenpiteiden suorittamiseen.

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yrityksellemme kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, oikeusperusteena toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeusperusteena toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta

Jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät ylitä edellä mainittuja etuja, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta toimii käsittelyn oikeusperusteena.

2. Tietojen poistaminen ja tallennuksen kesto

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun tallennuksen tarkoitus raukeaa. Tiedot voidaan tallentaa myös jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on säätänyt asiasta unionin asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä, joiden alaisuuteen rekisterinpitäjä kuuluu. Tiedot estetään tai poistetaan myös, jos mainittujen standardien mukainen säilytysaika päättyy, ellei tietoja ole tarpeen säilyttää edelleen sopimuksen tekemiseksi tai täyttämiseksi.

IV. Verkkosivuston tarjoaminen käytettäväksi ja lokitiedostojen luominen  

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina, kun verkkosivustomme avataan, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja sivuston avaavan tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Tällöin kerätään seuraavat tiedot:

 • Tiedot selaintyypistä ja käytetystä versiosta
 • Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän internetpalveluntarjoaja
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Vierailun päiväys ja kellonaika
 • Verkkosivustot, joiden kautta käyttäjän järjestelmä on päätynyt internetsivuillemme
 • Verkkosivustot, jotka käyttäjän järjestelmä avaa meidän verkkosivustomme kautta.

Lokitiedostot sisältävät IP-osoitteita tai muita tietoja, jotka mahdollistavat kohdistamisen käyttäjään. Näin voi olla esimerkiksi, jos linkki verkkosivustolle, josta käyttäjä tuli verkkosivustolle, tai linkki verkkosivustolle, johon käyttäjä siirtyi, sisältää henkilötietoja.

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä muiden käyttäjän henkilötietojen kanssa.

Tekniset varotoimet pseudonymisoivat näin kerätyt tiedot. Siksi tietoja ei voi enää kohdistaa käyttäjään. Tietoja ei tallenneta yhdessä muisten käyttäjän henkilötietojen kanssa.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallennuksen oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Järjestelmän on väliaikaisesti tallennettava IP-osoite, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

Tallennus lokitiedostoihin tehdään verkkosivuston toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimointiin ja tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tässä yhteydessä tietoja ei arvioida markkinointitarkoituksiin.

Näihin tarkoituksiin liittyy oikeutettu etumme tietojenkäsittelyyn GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tallennuksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamista varten, näin on, kun kyseinen istunto on päättynyt.

5. Vastustus- ja poistomahdollisuus

Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamista varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on välttämätöntä verkkosivuston toiminnalle. Näin ollen käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa sitä.

V. Evästeiden käyttö  

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan internetselaimeen tai internetselaimesta käyttäjän tietokonejärjestelmään. Verkkosivustomme ei tallenna tietosuojasyistä evästeitä käyttäjän tietokoneelle. PHP-istuntojen käyttämiseen käytetään vain istuntoevästeitä.

Weblicationin käyttämät istuntoevästeet tallennetaan vain selaimen päämuistiin, mikä tarkoittaa, että ne menetetään heti, kun selain suljetaan. Siksi sinun on yleensä kirjauduttava uudelleen sisään selaimen sulkemisen jälkeen. Käyntitiedot, jotka on pidettävä pysyvinä istunnon aikana, ovat esimerkiksi lomaketietoja, jotta niitä voidaan näyttää uudelleen, jos ne syötetään väärin. Ne poistetaan myös viimeistään lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste evästeitä käytettäessä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Välttämättömien evästeiden käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa sivuston käyttöä käyttäjälle ja helpottaa verkkosivustolla navigointia.

Näihin tarkoituksiin liittyy oikeutettu etumme henkilötietojen käsittelyyn GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tallennuksen kesto

Evästeitä ei tallenneta käyttäjän tietokoneelle.

5. Arviointi Google Analyticsin avulla

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä, Google Inc.:in (”Google”) verkkoanalyysipalvelua. Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Inc.:in tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua ("GoogleGoogle Analytics käyttää myös ns. evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivusto käytön analysoinnin (katso kohta IV 1 - 4).

Evästeen tuottamat tiedot siitä, miten käytät tätä verkkosivustoa, siirretään yleensä Google-palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Olemme kuitenkin aktivoineet tälle verkkosivustolle Google Analyticsin IP-anonymisointitoiminnon, joten Google lyhentää IP-osoitettasi ensin Euroopan unionin jäsenmaiden alueella tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa. IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa.

Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston käyttösi arviointiin, raporttien laatimiseen verkkosivuston toiminnasta ja verkkosivuston ylläpitäjälle muiden verkkosivustojen toimintaan ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi. Selaimesi Google Analyticsin puitteissa lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Voit estää evästeiden tuottamien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen ja siirtämisen Googlelle ja näiden tietojen käsittelyn Googlelle lataamalla ja asentamalla linkin kautta saatavissa olevan selainlisäosan:Google Analytics Opt-Out

Asetetaan opt out -eväste, joka estää tietojen keräämisen tulevaisuudessa vieraillessasi tällä verkkosivustolla.

Löydät lisätietoja Google Analyticsin käyttöehdoista ja tietosuojasta osoitteestawww.google.com/analytics/terms/de.html  tai osoitteesta https://www.google.de/intl/de/policies/

6. Google Tag Manager

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Tag Manageria. Google Tag Manager on Google Inc.:in ratkaisu, jonka avulla yritykset voivat hallita verkkosivustotunnisteita käyttöliittymän kautta. Google Tag Manager on evästeetön verkkotunnus, joka ei kerää mitään henkilötietoja. Google Tag Manager käynnistää muista tageja, joka puolestaan voivat kerätä tietoja. Huomautamme tässä tästä erikseen. Google Tag Manager ei käytä näitä tietoja. Jos verkkotunnus- tai evästetasolla on tehty passivointi käyttäjän toimesta, tämä pätee kaikkiin seuranta-tageihin, jotka on otettu käyttöön Google Tag Managerilla.

VI. Yhteydenottolomake, online-hakemus ja sähköpostikontakti

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

a.) Verkkosivustollamme on yhteydenotto-/hakemuslomake, jolla meihin voi ottaa yhteyttä sähköisesti. Jos käyttäjä käyttää tätä vaihtoehtoa, syöttöikkunaan syötetyt tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Näitä tietoja ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yritys
 • Toimiala/soveltamisala
 • Katuosoite, talonnumero, postinumero, paikkakunta ja maa
 • Puhelin
 • Sähköposti
 • Mahd. palkkatoive
 • Hakemusasiakirjat

Viestin lähettämisajankohtana tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Rekisteröinnin päiväys ja kellonaika

Suostumuksesi saadaan tietojen käsittelyä varten osana lähetysprosessia, jolloin viitataan tähän tietosuojailmoitukseen.

b.) Yhteydenotto on mahdollista myös ilmoitetun sähköpostiosoitteen kautta. Tällöin käyttäjän sähköpostitse lähetetyt henkilötiedot tallennetaan.

c.) Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään vain keskustelun käsittelyyn tai hakuprosessiin.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste  

a.) Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa, tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

b.) Sähköpostiviestin lähettämisen myötä siirtyneiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostitse otetun yhteyden tarkoituksena on solmia sopimus, käsittelyn lisäoikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus   

Syöttöikkunan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vain yhteydenoton käsittely. Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, tietojen käsittelyyn liittyy myös tarvittava oikeutettu etu.

Muut lähetysprosessin aikana käsitellyt henkilötiedot estävät yhteydenottolomakkeen väärinkäytön ja varmistavat tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden.

4. Tallennuksen kesto

a.) Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeen syöttöikkunasta saatujen henkilötietojen ja sähköpostitse lähetettyjen tietojen osalta näin on, kun kulloinenkin keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu päättyy, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseinen asia on lopullisesti selvitetty.

b.) Online-hakemuksen syöttöikkunasta saatujen henkilötietojen ja sähköpostitse lähetettyjen hakemuksien tietojen osalta näin on, kun kyseinen hakuprosessi on saatu päätökseen, eikä oikeudellisia vastalauseita ole syytä pelätä. Lähettämällä suostumusilmoituksen online-hakemuksen puitteissa hyväksyt, että voimme tallentaa hakemukset kahden vuoden ajaksi, jotta ne voidaan ottaa huomioon myös tulevissa avoimissa työpaikoissa.

Lähetysprosessin aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua.

5. Vastustus- ja poistomahdollisuus

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi vastustaa henkilötietojen tallentamista milloin tahansa. Tällöin keskustelua ei jatketa, eikä hakemusta voida enää ottaa huomioon.

Lähetä suostumuksesi peruutus ja säilytystä koskeva vastalause sähköpostitse osoitteeseen info@jrs.de tai bewerbung@jrs.de tai kirjallisesti yllä olevaan yritysosoitteeseemme.

Tässä tapauksessa kaikki henkilötiedot, jotka on tallennettu yhteydenoton yhteydessä, poistetaan.

VII. Rekisteröidyn oikeudet

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään, olet rekisteröity GDPR:n mukaisesti ja sinulla on seuraavat oikeudet suhteessa rekisterinpitäjään:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Voit pyytää rekisterinpitäjältä vahvistuksen siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Silloin voit pyytää rekisterinpitäjältä seuraavia tietoja:

 1. tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään;
 2. käsiteltävien henkilötietojen luokat;
 3. vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille sinua koskevia henkilötietoja on paljastettu tai paljastetaan edelleen;
 4. sinua koskevien henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos konkreettisia tietoja ei ole saatavilla, kriteerit tallennuksen keston määrittämiseksi;
 5. oikeus korjata tai poistaa sinua koskevia henkilötietoja, oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa käsittelyä tai oikeus vastustaa tätä käsittelyä;
 6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 7. kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä;
 8. automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi GDPR:n 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti, ja - ainakin näissä tapauksissa - merkityksellistä tietoa kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja suunnitelluista vaikutuksista rekisteröidylle.

Sinulla on oikeus vaatia tietoja siitä, lähetetäänkö sinua koskevia henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voit vaatia, että sinulle ilmoitetaan tiedonsiirron yhteydessä asianmukaisista takuista GDPR:n 46 artiklan mukaisesti.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus oikaisuun ja/tai täydentämiseen suhteessa rekisterinpitäjään, jos sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisterinpitäjän on oikaistava tiedot välittömästi.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Voit vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan seuraavin ehdoin:

 1. jos kiistät sinua koskevien henkilötietojen oikeellisuuden ajanjakson ajaksi, joka antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuuden tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden;
 2. käsittely on laitonta ja sinä kiellät henkilötietojen poiston ja vaadit sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoitusta varten, mutta sinä tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai
 4. jos olet vastustanut käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä ole vielä määritetty, ylittävätkö rekisterinpitäjän lailliset syyt sinun syysi.

Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja - niiden tallentamista lukuun ottamatta - saa käyttää vain sinun suostumuksellasi tai oikeusvaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseen tai unionin tai jäsenvaltion käsittelemistä tärkeistä yleisen edun syistä.

Jos käsittelyn rajoitus saatiin aikaan edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta sinulle ennen rajoituksen poistamista.

4. Oikeus tietojen poistamiseen

a) Poistamisvelvoite

Voit pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot välittömästi, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan nämä tiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä täyttyy:

 1. Sinua koskevia henkilötietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä on muutoin käsitelty.
 2. Peruutat suostumuksesi, johon käsittely perustui GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustetta.
 3. Vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia laillisia syitä, tai vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
 4. Sinua koskevia henkilötietoja on käsitelty laittomasti.
 5. Sinua koskevien henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä, jotta voidaan täyttää unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukainen oikeudellinen velvoite, jonka alainen rekisterinpitäjä on.
 6. Sinua koskevat henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palveluista, joita tarjotaan GDPR:n 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut sinua koskevat henkilötiedot ja sillä on GDPR:n 17 artiklan 1 kohdanmukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että sinä olet rekisteröitynä pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

c) Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely on välttämätöntä

 1. sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
 2. rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten;
 3. kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
 4. yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos kohdassa a) tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai
 5. oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Oikeus saada tietoa

Jos olet käyttänyt oikeutta oikaisuun, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen suhteessa rekisterinpitäjään, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tästä tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoituksesta kaikille vastaanottajille, joille sinua koskevia henkilötietoja on paljastettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai siihen liittyy suhteettomia ponnisteluja.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoa näistä vastaanottajista.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, edellyttäen, että

 1. käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja
 2. käsittely suoritetaan automaattisesti

Kun käytät tätä oikeuttasi, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei koske sellaisten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai tapahtuu rekisterinpitäjälle siirretyn julkisen vallan käyttämisen yhteydessä.

7. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinut etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, sinä voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

8. Oikeus peruuttaa tietosuojasäännösten mukainen ilmoitus suostumuksesta

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa tietosuojasäännösten mukainen ilmoitus suostumuksestasi. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen peruuttamiseen saakka.

9. Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös

 1. on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten;
 2. on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai
 3. perustuu sinun nimenomaiseen suostumukseesi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua GDPR:n 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi on toteutettu.

Kohdissa (1) ja (3) tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien GDPR:n 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

VIII. Sosiaalisen median painikkeiden käyttö

Käytämme sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin ja LinkedInin, niin kutsuttuja sosiaalisia lisäosia (jäljempänä painikkeita).

Nämä painikkeet, jos ne näkyvät verkkosivustolla, eivät vielä muodosta yhteyttä Facebook- ja LinkedIn-palvelimiin. Vasta napsauttamalla näitä painikkeita annat suostumuksesi kommunikointiin Facebookin ja LinkedInin kanssa ja yhteys aktivoidaan. Painike pysyy niin kauan aktiivisena, kunnes passivoit sen tai poistat evästeesi. Löydät lisätietoja evästeistä evästetiedoistamme.

Aktivoinnin jälkeen muodostetaan suora yhteys kyseisen sosiaalisen verkoston palvelimeen. Painikkeen sisältö siirretään suoraan sosiaalisista verkostoista selaimeesi, joka integroi sen verkkosivustoon.

Painikkeen aktivoinnin jälkeen vastaava sosiaalinen verkosto voi jo kerätä tietoja riippumatta siitä, käytätkö painiketta. Jos olet kirjautunut sosiaaliseen verkostoon, tämä voi kohdistaa vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi.

Jos ole sosiaalisen verkoston jäsen, etkä halua, että verkkosivustollamme vierailun yhteydessä kerättyjä tietoja yhdistetään tallennettuihin jäsentietoihin, sinun on kirjauduttava ulos kulloisestakin sosiaalisesta verkostosta ennen painikkeiden aktivointia.

Emme pysty vaikuttamaan sosiaalisen median painikkeilla kerätyn tiedon määrään. Tietojenkeruun tarkoitus ja laajuus sekä tietojen jatkokäsittely ja käyttö kussakin sosiaalisessa verkostossa sekä niihin liittyvät oikeutesi ja asetusvaihtoehdot yksityisyyden suojaamiseksi löytyvät vastaavien sosiaalisten verkostojen tietosuojatiedoista.

IX. Sosiaalinen mediamme

Tietojenkäsittely sosiaalisten verkostojen kautta

Ylläpidämme julkisia profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Käyttämämme sosiaaliset verkostot olemme luetelleet edempänä. Sosiaaliset verkostot, kuten Facebook, Google+ jne., voivat yleensä analysoida käyttäjän käyttäytymistä kattavasti, jos vierailet heidän verkkosivustollaan tai verkkosivustolla, jossa on integroitua sosiaalisen median sisältöä (esim. tykkäyspainikkeet tai mainosbannerit). Vierailu sosiaalisen median sivuilamme käynnistää lukuisia tietosuojaan liittyviä käsittelyprosesseja. Tarkemmin:

Jos olet kirjautunut sosiaalisen median tilillesi ja vierailet sosiaalisen median sivullamme, sosiaalisen median portaalin palveluntarjoaja voi kohdistaa vierailun käyttäjätiliisi. Tietyissä olosuhteissa henkilötietosi voidaan tallentaa myös, jos et ole kirjautunut sisään tai sinulla ei ole tiliä kyseisessä sosiaalisen median portaalissa. Tällöin nämä tiedot tallennetaan esimerkiksi laitteellesi tallennettujen evästeiden avulla tai tallentamalla IP-osoitteesi.

Näin kerättyjen tietojen avulla sosiaalisen median portaalien palveluntarjoajat voivat luoda käyttäjäprofiileja, joihin mieltymyksesi ja kiinnostuksen kohteesi tallennetaan. Näin sinulle voidaan näyttää kiinnostuksen kohteisiisi perustuvaa mainontaa kulloisenkin sosiaalisen median sivuilla ja niiden ulkopuolella. Jos sinulla on tili kyseisessä sosiaalisessa verkostossa, kiinnostuksen kohteisiin liittyvää mainontaa voidaan näyttää kaikilla laitteilla, joilla olet tai olit kirjautunut sisään.

Huomaathan myös, että emme voi jäljittää kaikkia käsittelyprosesseja sosiaalisen median portaaleissa. Palveluntarjoajasta riippuen sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat sen vuoksi mahdollisesti jatkaa käsittelyä. Lisätietoja löydät vastaavien sosiaalisen median portaalien käyttöehdoista ja tietosuojaselosteista.

Oikeusperuste

Sosiaalisen median tiliemme on tarkoitus taata mahdollisimman kattava näkyvyys internetissä. Tässä on kyse GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesta oikeutetusta edusta. Sosiaalisten verkostojen käynnistämät analyysiprosessit voivat perustua erilaisiin oikeusperusteisiin, jotka sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien on määriteltävä (esim. suostumus GDPR:n 6 artiklan 1 kohdassa a alakohdan mukaan).

Rekisterinpitäjä ja oikeuksien käyttäminen

Jos vierailet jollakin sosiaalisen median sivustoistamme (esim. Facebook), me ja sosiaalisen median alustan palveluntarjoaja olemme vastuussa vierailun aikana käynnistetyistä tietojenkäsittelytoimista. Voit käyttää oikeuksiasi (pääsy tietoihin, oikaisu, poisto, käsittelyn rajoitus, tietojen siirto ja valitus) yleisesti niin suhteessa meihin kuin myös suhteessa kulloisenkin sosiaalisen median portaalin palveluntarjoajaan (esim. Facebookiin).

Huomaathan, että huolimatta jaetusta vastuusta sosiaalisen median portaalien ylläpitäjien kanssa, me emme pysty täysin vaikuttamaan sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin. Mahdollisuutemme perustuvat suurelta osin kulloisenkin palveluntarjoajan yrityspolitiikkaan.

Tallennuksen kesto

Suoraan sosiaalisen median sivuston kautta keräämämme tiedot poistetaan järjestelmistämme heti, kun niiden säilytystarkoitus ei enää ole voimassa, pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tallentamiseen tai tietojen tallennuksen tarkoitus ei ole enää voimassa. Tallennetut evästeet säilyvät laitteellasi siihen asti, kunnes poistat ne. Pakolliset lakisääteiset määräykset – etenkään säilytysajat – eivät muutu.

Emme pysty vaikuttamaan sellaisten tietojen säilytysaikaan, joita sosiaalisten verkostojen ylläpitäjät tallentavat omiin tarkoituksiinsa. Lisätietoja saat suoraan sosiaalisten verkostojen ylläpitäjiltä (esim. heidän tietosuojaselosteestaan, ks. alla).

Sosiaaliset verkostot yksitellen

Facebook

Meillä on Facebook-profiili. Palveluntarjoaja on Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookilla on EU-US Privacy Shield -sertifikaatti.

Voit säätää mainosasetuksiasi itse käyttäjätililläsi. Napsauta seuraavaa linkkiä ja kirjaudu sisään: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Yksityiskohdat löydät Facebookin tietosuojaselosteesta:https://www.facebook.com/about/privacy/

XING 

Meillä on XING-profiili. Palveluntarjoaja on XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Saksa. Tarkempia tietoja siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löydät XINGin tietosuojaselosteesta: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn 

Meillä on LinkedIn-profiili. Palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. LinkedInillä on EU-US Privacy Shield -sertifikaatti. LinkedIn käyttää mainosevästeitä. Jos haluat passivoida LinkedIn-mainosevästeet, käytä seuraavaa linkkiä: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Tarkempia tietoja siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löydät LinkedInin tietosuojaselosteesta: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   

X. Analyysityökalut ja mainonta

Facebook Pixel

Verkkosivustomme käyttää konversiomittaukseen Facebookin asiakastoimintopikseliä, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Näin sivuston vierailijoiden toimintaa voidaan seurata, kun heidät on ohjattu palveluntarjoajan verkkosivustolle napsauttamalla Facebook-mainosta. Tämä antaa mahdollisuuden arvioida Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisiin ja markkinatutkimustarkoituksiin ja optimoida tulevat mainontatoimenpiteet.

Kerätyt tiedot ovat anonyymejä meille tämän verkkosivuston ylläpitäjänä, emmekä voi tehdä mitään päätelmiä käyttäjien identiteetistä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tietoja niin, että yhteys kulloiseenkin käyttäjäprofiiliin on mahdollista ja Facebook voi käyttää tietoja omiin mainontatarkoituksiinsa Facebookin tietojen käyttöohjeistuksen mukaisesti. Tämän ansiosta Facebook voi sijoittaa mainoksia Facebook-sivuille sekä sen ulkopuolelle. Sivuston ylläpitäjänä emme voi vaikuttaa tietojen käyttöön.

Facebook-pikselien käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tehokkaisiin mainontatoimenpiteisiin, mukaan lukien sosiaalinen media.

Lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta löydät Facebookin tietosuojakäytännöstä:https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Voit myös passivoida uudelleenmarkkinointitoiminnon ”Custom Audiences” mainosasetuksista kohdasta https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Tätä varten sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit passivoida käyttöperusteisen Facebook-mainonnan European Interactive Digital Advertising Alliancen sivuilta:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

XI. Tämän tietosuojailmoituksen muokkaaminen

Muutamme tätä tietosuojailmoitusta ajoittain, jotta se vastaa aina ajankohtaisia lakisääteisiä vaatimuksia ja kattaa koko valikoimamme.

Tällainen muutos ei vaikuta lakisääteiseen oikeuteen saada pääsy tietoihin, korjauksiin, estämiseen, poistamiseen ja vastustamiseen.

Lisätietoja asiakkaillemme ja toimittajillemme löydät kohdasta: Tietoa asiakkaiden ja toimittajien tietojen käsittelystä GDPR:n 13 ja 14 artiklan mukaisesti

Privacy Policy 

We Value Your Privacy

This website uses external tools and components to provide you the best experience on our website. You will find more detailed information in our privacy policy.

Privacy Policy.